ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี พ.ศ. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี พ.ศ. 2562

แผนที่ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562

จากฐานข้อมูลการเคลมประกันภัย พ.ร.บ. ที่รวบรวมโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด 139 ครั้ง มีการเสียชีวิต 2 ครั้ง

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเวลา 08.00 น. (12 ครั้ง) และรองลงมาคือ 19.00 น. (12 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 79 ครั้ง (56.83 %) 
จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 27 ครั้ง (19.24 %)
จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 23 ครั้ง (16.55%)

จำนวนอุบัติเหตุตามช่วงเวลา
ประเภทของยานพาหนะและลักษณะการเกิดเหตุ

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีแนวโน้มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

จุดเสี่ยงที่ 1 : ถนนฉลองกรุงภายในสถาบันฯ

แผนที่ถนนฉลองกรุงภายในสถาบันฯ

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 45 ครั้ง
 • มีการเสียชีวิต 2 ครั้ง

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 02.00 น. (6 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 27 ครั้ง 
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 11 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 5 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยาน 1 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับสัตว์ 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 2 :  ซอยฉลองกรุง 1 (ช่วงหน้าวัดปลูกศรัทธาจนถึงหอพักบ้านกลางสวน)

แผนที่ถนนซอยฉลองกรุง 1 (ช่วงหน้าวัดปลูกศรัทธาจนถึงหอพักบ้านกลางสวน)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 11 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 19.00 น. (3 ครั้ง)
 • ช่วงเวลา 03.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ (3 ครั้ง)
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ (3 ครั้ง)
 • จักรยานยนต์ชนคนเดินเท้า (3 ครั้ง)
 • จักรยานยนต์ประสบเหตุเอง (1 ครั้ง)
 • ไม่สามารถระบุยานพาหนะได้ (1 ครั้ง)

จุดเสี่ยงที่ 3 : ถนนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนที่ถนนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 8 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 16.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 4 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี 1 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 4 : ซอยเกกีงาม 1

แผนที่ซอยเกกีงาม 1

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 8 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 01.00 น. (2 ครั้ง)
 • ช่วงเวลา 18.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 5 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 1 ครั้ง