วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท