ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562

แผนที่ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

จากฐานข้อมูลการเคลมประกันภัย พ.ร.บ. ที่รวบรวมโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 176 ครั้ง มีการเสียชีวิต 2 ครั้ง

เวลาที่เกิดเหตุบ่อย
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเวลา 18.00 น. (16 ครั้ง) และรองลงมาคือ 08.00 น. (13 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ
จักยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 56 ครั้ง คิดเป็น (31.82%)
จักยานยนต์กับรถยนต์ 47 ครั้ง คิดเป็น (26.70%)
จักยานยนต์กับรถจักยานยนต์ 27 ครั้ง คิดเป็น (15.34%)

จำนวนอุบัติเหตุตามช่วงเวลา
ประเภทของยานพาหนะและลักษณะการเกิดเหตุ

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีแนวโน้มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

จุดเสี่ยงที่ 1 : ถนนบรรทัดทอง (ช่วงจุฬาลงกรณ์ซอย 10 จนถึงช่วงที่ตัดกับถนนพระราม 4)

แผนที่ถนนบรรทัดทอง (ตั้งแต่จุฬาลงกรณ์ซอย 10 จนถึงช่วงที่ตัดกับถนนพระราม 4)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 11 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 19.00 น. (3 ครั้ง)
 • ช่วงเวลา 03.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนคนเดินเท้า 3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ประสบเหตุเอง 1 ครั้ง
 • ไม่สามารถระบุยานพาหนะได้ 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 2 : ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 (ช่วงจุดตัดกับถนนบรรทัดทองจนถึงจุดตัดกับถนนพญาไท)

แผนที่บนถนนจุฬาลงกรณ์ 12 (ตั้งแต่จุดตัดกับถนนบรรทัดทองจนถึงถนนพญาไท)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 11 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 14.00 น. (3 ครั้ง)
 • ช่วงเวลา 18.00 น. (3 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 4 ครั้ง  
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 3 ครั้ง  
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 2 ครั้ง 
 • จักรยานยนต์ชนแบบแบบไม่ระบุคู่กรณี 2 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 3 : ถนนพญาไท (ช่วงหน้าคณะเภสัชศาสตร์จนถึงแยกปทุมวัน)

แผนที่บนถนนพญาไท (ช่วงหน้าคณะเภสัชศาสตร์จนถึงแยกปทุมวัน)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 7 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 19.00 น. (2 ครั้ง)
 • ช่วงเวลา 21.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถแท๊กซี่ 2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 1 ครั้ง  
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี 1 ครั้ง
 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 1 ครั้ง 

จุดเสี่ยงที่ 4 : ถนนพระรามที่ 1

แผนที่บนถนนพระราม 1 (ช่วงแยกเจริญผลจนถึงหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 7 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

ช่วงเวลา 19.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 2 ครั้ง 
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์  2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถโดยสาร  1 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี 1 ครั้ง
 • ไม่สามารถระบุยานพาหนะได้  1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 5 : ถนนพญาไท (ช่วงหน้าสมาคมศิษย์เก่าฯจนถึงหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์)

แผนที่บนถนนพญาไท (ช่วงหน้าสมาคมศิษย์เก่าฯจนถึงหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 7 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

ช่วงเวลา 17.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 2 ครั้ง  
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์  2 ครั้ง
 • รถจักยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 1 ครั้ง 
 • รถจักยานยนต์ชนกับสามล้อ 1 ครั้ง 
 • รถจักยานยต์ชนกับแท็กซี่ 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 6 : ถนนพระราม 1 (ช่วงแยกอังรีดูนังต์จนถึงหน้าสยามสแควร์ซอย 3)

แผนที่บนถนนพระราม 1 (ช่วงแยกอังรีดูนังต์จนถึงหน้าสยามสแควร์ซอย 3)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 6 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

ช่วงเวลา 21.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์  2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 7 : ถนนพระราม 4 และสะพานไทยญี่ปุ่น (ช่วงหน้าสภากาชาติจนถึงช่วงตลาดสามย่าน)

ถนนพระราม 4 และสะพานไทยญี่ปุ่น (ตั้งแต่หน้าสภากาชาติจนถึงช่วงตลาดสามย่าน)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 6 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต 

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

ช่วงเวลา 21.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์  2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี 1 ครั้ง