หน้าแรก

ยักษ์ดาต้า

ข้อมูลอุบัติเหตุในประเทศไทยที่ถูกรวบรวมจากหลายแหล่งที่มาภายใต้ โครงการยักษ์ดาต้า (YAK Data) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจข้อมูลด้านอุบัติเหตุสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการลดและป้องกันอุบัติเหตุในประเทศไทยต่อไป

ค้นหาข้อมูลยักษ์

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลของ YAK DATA

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลของ YAK DATA